Multiverse på Kristofferscenen. Mindre än en månad kvar, du har väl inte missat att boka din biljetter till den 11/2?
I så fall kan du göra det här!

Lördag 11 februari 14.30
Lördag 11 februari 19.00

Photo: Darya Efrat

MULTIVERSE

Vad skulle hända om världens sista människa var en cirkusartist? 

Kom och upplev en cirkusfabel där den sista människan på jorden utforskar folie, ljus, ljud, former och rörelse. En hypnotisk och meditativ upplevelse för hela familjen. 

NYCKELORD: samtidscirkus, live performance, bildkonst, arbete med folie, ljudexperiment, objektmanipulation, objektteater, koregrafi, poesi i rörelse, posthumanism, hopepunk.

MULTIVERSE är en cirkusfabel, en värld av ljus, ljud och ting som flyter och dansar, skapar figurer lika mäktiga jättar. Vartefter som föreställningen vecklar ut sig, fylls ringen av bilder av planetkonstellationer, mineraler, elementär organisk skönhet och förstörelse, födelse och förintelse: ett universum som skapar och försvinner i och ur sig själv. Multiverse är en poetisk cirkusgest som hoppas på och söker nya former och tankerörelser vid framtidshorisonten.

Med och av Marie-Andrée Robitaille

Målgrupp: Från 8 år, passar hela familjen
Längd: 50 minuter
Inget tal 
Scen: Kristofferscenen

Biljetter gratis för barn 8-18 år!

Vuxen 150sek

Multiverse är en del av SKH Doktorand projektet ” Circus as Practices of Hope” och en del av ”Nomadic Circus gallery” med stöd från Stockholm Stad och Kulturrådet.  I samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola- SKH, Kristofferskolan, Kristofferscenen och Gävle Konstcentrum. 

Marie-Andrée Robitaille arbetar tvärvetenskapligt som cirkusartist med bakgrund inom samtida dans och cirkuskonst. Hon är för närvarande doktorand i performativa och mediebaserade praktiker i koreografi vid Stockholms konsthögskola (SKH). På SKH var hon biträdande professor och chef för kandidatprogrammet i Cirkus (2009-2018) där hon genomförde en rad konstnärliga forskningsprojekt som utforskade feministiska strategier och alternativa kompositionssätt inom cirkuskonst.

CirkusPerspektiv är ett produktionsbolag med säte i Stockholm. CP-produktioner inkluderar Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortiums, Nomadic Circus Gallery och Multiverse.

TEASER

Multiverse at Kristofferscenen
Less than a month left! If you have missed to book you tickets for the 11th of February you can do it here!
Saturday 11th February 14.30
Saturday 11th of February 19.00 

MULTIVERSE

What would happen if the last human on Earth is a circus artist? 

Come and experience a circus fable where the last human on Earth plays with foil, lights, sounds, forms and motion. 

An hypnotic and meditative experience for all the family. 

KEY-WORDS: contemporary circus, live performance, visual arts, work with foil, sonic experiment, object manipulation, théâtre d’object, choreography, poetry in motion, posthumanism, hopepunk.

MULTIVERSE invites to a circus fable, a world of light, sounds and matters flowing, spiralling and shaping like gentle giants. As the performance unravels, the ring fills with images of planetary constellations, minerals, elemental-biological ecological beauty and devastation, life and extinction; a universe folding and unfolding in and out of itself. Multiverse is a circus poetic gesture of hope, a journey at the infrathin where new forms and movements of thoughts may rise up at the horizon.

With and by Marie-Andrée Robitaille.

From 8 years, suits all the family 
Length: 50 min
No speach
At Kristofferscenen

Free for 8 to 18 years old!
Adult 150 sek

MULTIVERSE is a part of the Doctoral Project ”Circus as Practices of Hope »based at Stockholm University of the Arts and a Part of Nomadic Circus gallery supported by the City of Stockholm and The Swedish Art Council. In collaboration with: Kristofferskolan, Kristofferscenen, Gāvle Konstcentrum. 

Marie-Andrée Robitaille is working accross disciplines with a background in contemporary dance and circus arts. She is currently a doctoral candidate in performative and media-based practices in choreography at Stockholm University of the Arts (SKH). At SKH, she was assistant professor and head of the Bachelor program in Circus (2009-2018) where she conducted a series of artistic research projects which explored feminist strategies and alternative modes of composition in circus arts. 

CirkusPerspektiv is a production company based in Stockholm. CirkusPerspektiv productions include Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortium, Nomadic Circus Gallery and Multiverse.