Kristofferscenen är återigen en av de presenterande scenerna på Cirkusmania
!

Vi kommer att ge 2 offentliga föreställningar med Multiverse den 11 februari. Vi kommer även att ha skolföreställningar med föreställningen Apparat.

Du kan hitta biljetter till Multiverse nedan:
Lör 11 februari kl. 14.30
Lör 11 februari kl. 19.00

Målgrupp: Från 8 år, passar hela familjen
Längd: 50 minuter
Inget tal

Biljetter är gratis för SKH studenter samt barn 8-18 år, ange SKH FREE vid bokning


MULTIVERSE CIRKUSPERSPEKTIV

KONCEPT, DESIGN, MEDVERKANDE Marie-Andrée Robitaille
LJUDDESIGN Hara Alonso
FOTOGRAF Einar Kling Odencrants

MULTIVERSE

Vad skulle hända om världens sista människa var en cirkusartist? 
Kom och upplev en cirkusfabel där den sista människan på jorden manipulerar folie, ljus, ljud, former och rörelse. En hypnotisk och meditativ upplevelse för hela familjen. 

NYCKELORD: samtidscirkus, live performance, performancekonst, performativ installation, bildkonst, arbete med folie, ljudexperiment, objektmanipulation, objektteater, multiverse, materiell semiotisk fabel, kinetisk inställning till ljus, ljud och materia, poesi i rörelse, posthumanism, hopepunk.

MULTIVERSE är en cirkusfabel, en värld av ljus, ljud och ting som flyter och dansar, skapar figurer lika mäktiga jättar. Vartefter som föreställningen vecklar ut sig, fylls ringen av bilder av planetkonstellationer, mineraler, elementär organisk skönhet och förstörelse, födelse och förintelse: ett universum som skapar och försvinner i och ur sig själv. Multiverse är en poetisk cirkusgest som hoppas på och söker nya former och tankerörelser vid framtidshorisonten.

Multiverse är en del av SKH Doktorand projektet ” Circus as Practices of Hope” och en del av ”Nomadic Circus gallery” med stöd från Stockholm Stad och Kulturrådet.  I samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola- SKH, Kristofferskolan, Kristofferscenen och Gävle Konstcentrum. 

Marie-Andrée Robitaille arbetar tvärvetenskapligt som cirkusartist med bakgrund inom samtida dans och cirkuskonst. Hon är för närvarande doktorand i performativa och mediebaserade praktiker i koreografi vid Stockholms konsthögskola (SKH). På SKH var hon biträdande professor och chef för kandidatprogrammet i Cirkus (2009-2018) där hon genomförde en rad konstnärliga forskningsprojekt som utforskade feministiska strategier och alternativa kompositionssätt inom cirkuskonst.

CirkusPerspektiv är ett produktionsbolag med säte i Stockholm. CP-produktioner inkluderar Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortiums, Nomadic Circus Gallery och Multiverse.

TEASER

”Den 10-19 februari är det dags för CirkusMania som är Stockholms årliga cirkusfestival!
32 scener över hela Stockholmsregionen går samman för att tillsammans visa 36 olika föreställningar.”

Kristofferscenen is once again one of the presenting stages at CirkusMania!

We will present 2 open performances of Multiverse on the 11th of February. We will also present school shows with the performance Apparat.

Tickets to Multiverse to be found below:
Sat 11th February 14.30hrs
Sat 11th February 19hrs

From 8 years, suits all the family 
Length: 50 min
No speach
Free for SKH staff and students!
Free for 8 to 18 years old!
Use code: SKH Free

MULTIVERSE CIRKUSPERSPEKTIV
KONCEPT, DESIGN, MEDVERKANDE Marie-Andrée Robitaille
LJUDDESIGN Hara Alonso
FOTOGRAF Einar Kling Odencrants

MULTIVERSE

What would happen if the last human on Earth is a circus artist? 
Come and experience a circus fable where the last human on Earth plays with foil, lights, sounds, forms and motion. An hypnotic and meditative experience for all the family. 

KEY-WORDS: contemporary circus, live performance, performance art, performative installation, visual arts, work with foil, sonic experiment, object manipulation, théâtre d’object, multiverse, material semiotic fabulation, kinetic approach to light, sounds and matters, poetry in motion, posthumanism, hopepunk.

MULTIVERSE invites to a circus fable, a world of light, sounds and matters flowing, spiralling and shaping like gentle giants. As the performance unravels, the ring fills with images of planetary constellations, minerals, elemental-biological ecological beauty and devastation, life and extinction; a universe folding and unfolding in and out of itself. Multiverse is a circus poetic gesture of hope, an artist journey within the infrathin where new forms and movements of thoughts may rise up at the horizon.

MULTIVERSE is a part of the Doctoral Project ”Circus as Practices of Hope ». 

In collaboration with: Stockholm University of the Arts, Kristofferskolan, Kristofferscenen, Gāvle Konstcentrum. 

With support of Stockholm City and the Swedish Art Council.

Marie-Andrée Robitaille is working un-disciplinary with a background in contemporary dance and circus arts. She is currently a doctoral candidate in performative and media-based practices in choreography at Stockholm University of the Arts (SKH). At SKH, she was assistant professor and head of the Bachelor program in Circus (2009-2018) where she conducted a series of artistic research projects which explored feminist strategies and alternative modes of composition in circus arts. 

CirkusPerspektiv is a production company based in Stockholm. CirkusPerspektiv productions include Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortium, Nomadic Circus Gallery and Multiverse.


”Between the 10-19th of February CirkusMania will take place. Stockholms´yearly circus festival is happening at 32 different stages all over Stockholm and combined 36 different circus performance will be presented.”